Informacje związane z egzaminem ośmioklasisty
Dodane przez kgfusion dnia 06/15/2020 10:02
Informuję, że zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dot. przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku, ich harmonogram jest następujący:
16 czerwca - egzamin ósmoklasisty w terminie głównym - język polski - godz. 9:00
17 czerwca - egzamin ósmoklasisty w terminie głównym - matematyka - godz. 9:00
18 czerwca - egzamin ósmoklasisty w terminie głównym - język obcy nowożytny - godz. 9:00
Szczegółowe informacje dot. organizacji egzaminu przekażą wychowawcy klas ósmych.

Dni egzaminu ósmoklasisty są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Terminy dni dodatkowo wolnych w szkole, ustalone we wrześniu 2019 r., utraciły ważność w wyniku rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły